ปฏิบัติธรรมโดยพระสงฆ์และฆราวาส

หลักสูตร การเผชิญความตายอย่างสงบ

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายที่เราจะคิดและทำให้จิตสงบได้ในทันทีทันใด  เพราะในทัศนะของเราความตายเป็นสิ่งที่จะมาพรากเอาทุกอย่างที่รักและมีอยู่ไป  ไม่มีอะไรที่เราจะยึดเอาไว้ได้อีกต่อไป  แม้แต่ร่างกายและตัวตนของเรา  ดังนั้นเราจำต้องฝึกฝนและลงมือสร้างปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อความมั่นคงทางใจให้ถึงพร้อม  อย่างไรก็ตาม  การตายอย่างสงบก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ทุกผู้คน

เราอาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายว่าเป็นความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ  ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ  พร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศของความสงบและปล่อยวางจากภาระที่คั่งค้างใจ  เพื่อให้ความตายที่จะมาถึง  ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป  แต่กลับเป็นโอกาสทองในการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้คลายความยึดมั่นทั้งปวง  และแน่วแน่สู่ความแจ่มชัดในธรรมะขั้นสูงต่อไป

รายละเอียดและเนื้อหาหลักสูตรปฏิบัติธรรม

เนื้อหาการอบรม

  • ความเข้าใจเรื่องความตาย  ภาวะใกล้ตาย  (ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว)
  • เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสในการบรรลุธรรมได้
  • การดำรงชีวิตอยู่ให้เป็น  รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
  • วิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
  • วิธีการภาวนาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (โพวา และทองเลน)
  • การทำมรณสติภาวนา
  • ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

กระบวนการอบรม

  • พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
  • กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง  บทบาทสมมติ  กลุ่มย่อย

พระวิทยากร

พระไพศาล วิศาโล พระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ท่านทุ่มเทอุทิศกายใจให้กับผู้ทุกข์ยากส่วนใหญ่ในสังคมด้วยการเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อให้มนุษย์มีแนวทางในการดำรงชีวิตที่เป็นสุข ห่างไกลจากความทุกข์

ท่านเป็นหนึ่งในรากแก้วที่สำคัญของประเทศไทย งานเขียนของท่านมุ่งดึงให้ผู้คนทบทวนกระแสวัตถุนิยมอันเชี่ยวกรากให้คืนสู่ความเป็นจริง และดำรงชีวิตอยู่ด้วยวิถีที่เรียบง่ายตามภูมิปัญญาชาวพุทธดั้งเดิมที่มุ่งเจริญรอยตามพระบาทของพระศาสดา

ผลงานเขียนและงานแปล อาทิ พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย ศัสตราของผู้ไร้อาวุธ สถานะและชะตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์ ประตูสู่สภาวะใหม่: คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตายปฏิบัติการแห่งความรัก จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็นบรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร เช่น ปาจารยสาร ศานติสังคม มูลนิธิโกมลคีมทอง นิตยสาร Life & Family และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมสถานที่อบรม

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

วันที่อบรม

วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาการอบรม

๓ วัน ๒ คืน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน ๔๐ ท่าน

ค่าอบรม

ท่านละ ๔,๙๙๙ บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑.​ผู้มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้

๒. มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  หรือมีร่างทรง และไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ 


การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ


- สวมเสื้อผ้าสุภาพ เสื้อขาว กางเกงดำ หรือชุดขาวล้วน ห้ามใส่กางเกงขาสั้น

สุภาพสตรี


- สวมเสื้อผ้าสุภาพ ชุดชีพราหมณ์ หรือชุดขาว สามารถใส่เสื้อยืดสีขาว และกางเกงขาว/ดำ ได้

- ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงหรือผ้าถุงสั้น เสื้อบาง เสื้อแขนกุดหรือเสื้อไม่มีแขน (สายเดี่ยว)
 

การสมัคร


๑. สามารถสมัครออนไลน์ที่ http://watyanasangvararam.com/

๒. สมัครที่คอลเซ็นเตอร์ของวัด โทร ๐๓๘-๒๓๗-๙๑๒, ๐๓๘-๒๓๘-๓๖๙, ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘


๓. สมัครได้ด้วยตนเองที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

- ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติ และต้องมีญาติหรือเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติ

- สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก


- จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดการเข้าปฏิบัติโดยไม่มีการซักรีด 

- ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว  ยาประจำตัว ฯลฯ ไปเอง

- เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปีไม่อนุญาตเข้าร่วมปฏิบัติหลักสูตรการอบรม
ปฏิบัติธรรมโดยพระสงฆ์และฆราวาส
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าปฏิบัติธรรม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.
กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ข้อตกลงร่วม และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องความตายในสังคมปัจจุบัน
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.
ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
แบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมปัจจุบันต่อเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย และเหตุปัจจัยที่กำหนดความรู้สึกนึกคิดนั้น
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น
สมาธิภาวนา
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
แลกเปลี่ยน
วันที่ ๒
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์ หรือการปลงสังขารและสมาธิภาวนา
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๕ น.
สมาธิภาวนา / ฝึกภาวนาโพวา
๐๙.๐๕ – ๑๒.๑๕ น.
หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ - ๑๔.๐๐ น.
ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
กิจกรรมสื่อความในใจถึงผู้ล่วงลับ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
สมาธิภาวนา
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
เขียนพินัยกรรมชีวิต
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.
พิจารณามรณสติ (ตายก่อนตาย)
วันที่ ๓
๐๗.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๕ น.
สมาธิภาวนา / ฝึกภาวนาทองเลน
๐๙.๐๕ – ๑๒.๑๕ น.
ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ต่อ) พร้อมทั้งสรุปหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.
รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปโรงพยาบาล
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาวนาร่วมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อรับฟังให้กำลังใจ แบ่งปันประสบการณ์การเยี่ยมผู้ป่วย สรุปประเมินผลการอบรม จบการอบรม
Top