ปฏิบัติธรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ
ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน

รายละเอียดและเนื้อหาหลักสูตรปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-๑๙ ของทางวัดอย่างเคร่งครัด

กำหนดการปฏิบัติ (ทุกวัน)
เวลา ๔.๐๐ น.
ระฆังให้สัญญาณตื่นนอน
เมื่อประตูพระอุโบสถเปิด เข้าไปนั่งภาวนาอธิษฐานจิต รับพรพระ นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

เวลา ๕.๐๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ร่วมกับพระภิกษุและสามเณร ภายในพระอุโบสถ

เวลา ๘.๐๐ น.
ฟังธรรม และรับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาฉัน (ศาลาสว.กว.)
(หากผู้ปฏิบัติต้องการให้วัดจัดหาอาหารให้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ลงทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าอาหาร)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ร่วมกับพระภิกษุและสามเณร ภายในศาลามวก.สธ.

เงื่อนไขและระเบียบการลงทะเบียน
๑. ผู้ปฏิบัติต้องแจ้ง และจองห้องพักล่วงหน้า ก่อนมาปฏิบัติธรรมตามช่องทางนี้ทุกครั้ง 
     ๑.๑ ทางออนไลน์ที่ http://watyanasangvararam.com/
     ๑.๒ ทางคอลเซ็นเตอร์ของวัด โทร. ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘
     ๑.๓ แจ้งและจองด้วยตนเองที่สำนักงานอำนวยการ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
๒. การลงทะบียน ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม วันเข้าพักและวันกลับ อย่างชัดเจน
๓. อนุญาตให้เข้าพักเพื่อปฏิบัติธรรม ครั้งละ ๒ คืน ไม่เกิน ๗ คืน เท่านั้น

การลงทะเบียน วันแรกของการเข้าปฏิบัติธรรม
๑. ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมาลงทะเบียนที่สำนักงานอำนวยการ ก่อนการเข้าพัก เพื่อรับกุญแจห้องพัก พร้อมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๒๐๐ บาท
๒. ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมาถึงวัดในเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อลงทะเบียน และเตรียมพิธีบวชพราหมณ์ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน
๓. ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องแจ้งความประสงค์อื่นๆ อาทิ จำนวนอาหาร ประเภทอาหาร ฯลฯ และชำระเงินในเวลาลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมการจัดหาและประสานงาน

วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม
๑. ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องนำกุญแจที่พักไปคืนที่สำนักงานอำนวยการ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.
๒. ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องเข้าพิธีลาสิกขาในเวลา ๙.๐๐ น. หรือ ๑๖.๐๐ น.
๓. ผู้ปฏิบัติธรรม สามารถทำบุญชำระหนี้สงฆ์ได้ตามกำลังศรัทธา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
๑. ผู้มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้
๒. มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  หรือมีร่างทรง และไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. รักษาศีล ๘ ได้ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

การแต่งกาย
สุภาพบุรุษ
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ
- เสื้อคอกลม และกางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดขาวชีพราหมณ์ พร้อมสไบ นุ่งกระโปรงขาว หรือผ้าถุงขาว เสื้อขาวแขนกระบอก
- เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป บาง หรือเสื้อคอกว้าง

การเตรียมตัว
- ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติ และต้องมีญาติหรือเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติ
- จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดการเข้าปฏิบัติโดยไม่มีการซักรีด 
- ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวไปเอง อาทิ สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว  ยาประจำตัว ฯลฯ
- ห้ามสูบบุหรี่ เสพยาเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด และกรุณารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ประหยัดไฟฟ้า-น้ำประปา
- ไม่นำบุคคลอื่น ญาติ เพื่อน หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปในที่พัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของวัด โทร. ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘

Top