หลักสูตร พัฒนาจิตด้วยพุทธวิธี

ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลิขิตเป็นพระนิพนธ์อยู่หลายชุด อาทิ ชุดพุทธวิธีการบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงวิธีที่จะฝึกตนเองให้คลายความลุ่มหลงไปในสิ่งที่ไร้คุณค่า หรือไร้ประโยชน์ อันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น และชุดพุธวิธีเพื่อความสุข ที่ทรงอธิบายถึงพุทธวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิต

รายละเอียดและเนื้อหาหลักสูตรปฏิบัติธรรม
แนวทางการสอนและปฏิบัติ
การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักและการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติภาวนา คือการปฏิบัติอบรมสติที่เป็นไปในลมหายใจเข้าและออก การใช้ “ลมหายใจ” เป็นเครื่องมือ ในการเจริญสติด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้นและได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

ดำเนินการสอนโดย
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติ โดยคณะ พระมหาไชยวัฒน์ ไชยวัฒโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามฯ
บรรยายธรรม เรื่องหลักการใช้พุทธวิธีในการดำเนินชีวิต โดย คุณวรัตดา ภัทโรดม เจ้าของแนวคิด “สมการความสุข”

การรักษาศีล ศีล ๘ 
ระยะเวลาของหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน (ศุกร์-อาทิตย์)
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ - ๑๐๐ คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
๑. ผู้มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้
๒. มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  หรือมีร่างทรง และไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. เป็นผู้ศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ และพร้อมปฏิบัติตามวิธีที่พระอาจารย์และวิทยากรนำมาถ่ายทอดด้วยความเต็มใจ
๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ 
๕. สามารถรักษาศีล ๘ ได้ และต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดตามระยะเวลาของหลักสูตร และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัว
สุภาพบุรุษ
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ

- กางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดขาวชีพราหมณ์ พร้อมสไบ หรือกระโปรงขาว ผ้าถุงขาว เสื้อขาวไม่บาง แขนสั้นหรือแขนกระบอก
- อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดได้แต่ต้องไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ 
- เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป หรือเสื้อคอกว้าง
- ห้ามใส่กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น ขาสามส่วน กระโปรงหรือผ้าถุงสั้น เสื้อบาง เสื้อแขนกุดหรือเสื้อไม่มีแขน (สายเดี่ยว)

- ห้ามทาเล็บ แต่งหน้า ทำผม ทัดดอกไม้ ใช้เครื่องหอม ตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ
- ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติ และต้องมีญาติหรือเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติ
- สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก

- จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดการเข้าปฏิบัติโดยไม่มีการซักรีด 
- ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว  ยาประจำตัว ฯลฯ ไปเอง
- เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปีไม่อนุญาตเข้าร่วมปฏิบัติ

ข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติ

๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้เพื่อรับประสบการณ์

๒. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุกๆเรื่อง

๓. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้านตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระเบียบในการปฏิบัติ

๑. สามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้ง ๓ วัน ไม่กลับก่อนวันปิดการอบรม
๒. ไม่ขออนุญาตออกไปทำธุระใดๆ ทั้งสิ้น   ไม่ออกนอกบริเวณและสถานที่ที่กำหนด ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์ และวิทยากรผู้ดำเนินการ

๓. เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
๔. งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนด (ปิดวาจา) ยกเว้นพูดกับพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้ดำเนินการเท่านั้น

๕. งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ผู้ที่นำมาจะต้องฝากไว้กับวิทยากร ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน
๖. งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด
๗. หากมีความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้ดำเนินการเท่านั้น

๘. ไม่นำบุคคลอื่น ญาติ เพื่อน หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปในที่พัก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยากรผู้ดำเนินการ
๙. รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ช่วยประหยัดไฟฟ้า-น้ำประปา


การสมัคร
๑. สามารถสมัครออนไลน์ที่ http://watyanasangvararam.com/
๒. สมัครที่คอลเซ็นเตอร์ของวัด โทร ๐๓๘-๒๓๗-๙๑๒, ๐๓๘-๒๓๘-๓๖๙, ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘

๓. สมัครได้ด้วยตนเองที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

๑. วัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอีเมล์ ทางเฟสบุคและทางโทรสาร ไม่กลับก่อนวันปิดการอบรม
๒. กรณีสมัครแล้วและไม่สามารถมาปฏิบัติได้ โปรดแจ้งล่วงหน้า ๕ วัน เพื่อให้ผู้สมัครสำรองท่านอื่นได้เข้าปฏิบัติแทน

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรพัฒนาจิตด้วยพุทธวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ วัดญาณสังวราราม ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร พัฒนาจิตด้วยพุทธวิธี
กําหนดการ วันแรกของการปฏิบัติ (วันศุกร์)
ช่วงเช้า
๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ศาลาอำนวยการ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ณ ศาลาฉัน (ศาลาสว.กว.) (เฉพาะวันศุกร์ที่ไม่ตรงกับวันพระ)
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
นำของใช้ส่วนตัวเข้าห้องพัก
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาศาลพระวิรุฬหก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พระวิทยากรให้การปฐมนิเทศแนะนำหลักสูตร วิธีปฏิบัติ และการอยู่ร่วมกัน ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หรือศาลาอื่นตามจำนวนผู้เข้าปฏิบัติ)
ช่วงบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
พิธีขอขมา สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน ณ ศาลาสมเด็จพระศรีฯ บรรยายธรรมในหัวข้อ “พัฒนาจิตด้วยพุทธวิธี” งกรม - นั่งสมาธิ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
พัก ดื่มน้ำปานะ
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
พัก ปฏิบัติธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ณ ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. พระอาจารย์บรรยายธรรม และสนทนาธรรม
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
๒๑.๐๐ น.
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้ามออกจากวัด)
กําหนดการ วันที่ ๒ ของการปฏิบัติ (วันเสาร์)
ช่วงเช้า
๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐ น.
ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ณ ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ.
๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม – นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาศาลพระวิรุฬหก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
พัก ปฏิบัติธุระส่วนตัว
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ขึ้นรถราง ชมศาสนาสถานภายในวัดญาณสังวราราม โดยมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียน ผู้รู้ ญสส ๘๐ เป็นผู้ให้ข้อมูล
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ศาลาศาลพระวิรุฬหก
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก ปฏิบัติธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวเริ่มอบรมช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เดินทางโดยรถสองแถวของวัด ขึ้นสู่เขาชีโอน (รถให้บริการ ๓ รอบ รอบละ ๓ คัน เวลา ๑๓.๐๐, ๑๓.๒๐, ๑๓.๔๐ น.)
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รับฟังธรรมะบนภูเขากับพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เดินทางกลับวัดญาณสังวราราม (รถให้บริการ ๓ รอบ รอบละ ๓ คัน เวลา ๑๖.๐๐, ๑๖.๒๐, ๑๖.๔๐ น.)
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
พัก ดื่มน้ำปานะ ปฏิบัติธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ณ ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ.พระอาจารย์บรรยายธรรม และสนทนาธรรม
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
๒๑.๐๐ น.
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้ามออกจากวัด)
กําหนดการ วันที่ ๓ วันสุดท้ายของการปฏิบัติ (วันอาทิตย์)
ช่วงเช้า
๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.
ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.
สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ณ ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลา ศาลาศาลพระวิรุฬหก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
พัก ปฏิบัติธุระส่วนตัว
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย หลักการใช้พุทธวิธีในการดำเนินชีวิต ณ ศาลาสมเด็จพระศรีฯ โดย คุณวรัตดา ภัทโรดม เจ้าของแนวคิด “สมการความสุข”
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาศาลพระวิรุฬหก
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
พัก เก็บสัมภาระส่วนตัว
ช่วงบ่าย
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ธรรมโอวาทโดย พระมหาไชยวัฒน์ ไชยวัฒโน ณ ศาลาสมเด็จพระศรีฯ ลากรรมฐาน สมาทานศีล ๘ ตอบแบบสอบถามประเมินผล
๑๕.๐๐ น.
จบการอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน ผู้ปฏิบัตินำคืนกุญแจห้องพัก ป้ายชื่อ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Top