หลักสูตร “พัฒนาจิตด้วยพุทธวิธี”
ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลิขิตเป็นพระนิพนธ์อยู่หลายชุด อาทิ ชุดพุทธวิธีการบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงวิธีที่จะฝึกตนเองให้คลายความลุ่มหลงไปในสิ่งที่ไร้คุณค่า
ปฏิบัติธรรมโดยพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการสอบอารมณ์ มีความเฉียบคม จับสภาวะของผู้ฝึกได้แม่นยำ และช่วยแก้ไขแต่งอินทรีย์ให้เราได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริงในขณะ นั้น ประหนึ่งบอกทางให้แก่ผู้ที่หลงทาง
ปฏิบัติธรรมโดยพระสงฆ์และฆราวาส
อาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายที่เราจะคิดและทำให้จิตสงบได้ในทันทีทันใด  เพราะในทัศนะของเราความตายเป็นสิ่งที่จะมาพรากเอาทุกอย่างที่รักและมีอยู่ไป  ไม่มีอะไรที่เราจะยึดเอาไว้ได้อีกต่อไป แม้แต่ร่างกายและตัวตนของเรา ดังนั้นเราจำต้องฝึกฝนและลงมือสร้างปัจจัยต่างๆ
ปฏิบัติธรรมวันเดียว
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา
สามเณรภาคฤดูร้อน
Top