ปฏิบัติธรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
Top