อ่านทั้งหมด
  หลักสูตรปฏิบัติธรรม
  • หลักสูตร “พัฒนาจิตด้วยพุทธวิธี”
   ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลิขิตเป็นพระนิพนธ์อยู่หลายชุด อาทิ ชุดพุทธวิธีการบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงวิธีที่จะฝึกตนเองให้คลายความลุ่มหลงไปในสิ่งที่ไร้คุณค่า
  • ปฏิบัติธรรมโดยพระวิปัสสนาจารย์
   พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการสอบอารมณ์ มีความเฉียบคม จับสภาวะของผู้ฝึกได้แม่นยำ และช่วยแก้ไขแต่งอินทรีย์ให้เราได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริงในขณะ นั้น ประหนึ่งบอกทางให้แก่ผู้ที่หลงทาง
  • ปฏิบัติธรรมโดยพระสงฆ์และฆราวาส
   อาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายที่เราจะคิดและทำให้จิตสงบได้ในทันทีทันใด  เพราะในทัศนะของเราความตายเป็นสิ่งที่จะมาพรากเอาทุกอย่างที่รักและมีอยู่ไป  ไม่มีอะไรที่เราจะยึดเอาไว้ได้อีกต่อไป แม้แต่ร่างกายและตัวตนของเรา ดังนั้นเราจำต้องฝึกฝนและลงมือสร้างปัจจัยต่างๆ
  • ร่วมบุญ ค่าน้ำ ค่าไฟ
   ร่วมสมทบบุญ บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวัด
  • ร่วมบุญ บำรุงวัด
   ร่วมสมทบบุญ บริจาคค่าบำรุง และดูแลสถานที่ อาคาร ศาลา ศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด
  • ร่วมบุญ โครงการปฏิบัติธรรม
   ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการปฏิบัติธรรมหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกำลังศรัทธา
  อ่านทั้งหมด
  หนังสือธรรมะ
  • หลักพระพุทธศาสนา
  • หนังสือชุดพุทธวิธีเพื่อความสุข
  • ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
  Top