หนังสือชุดพุทธวิธีเพื่อความสุข พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิบายถึงพุทธวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ตามหลักคำสอนและตามความมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนา หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม

สนใจต้องการสั่งซื้อหนังสือ สามารถติดต่อ : ศูนย์หนังสือพุทธศาสนา มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

-    โทรศัพท์ : ๐ - ๒๒๘๑ - ๑๐๘๕

-    อีเมล : mahamakuta@gmail.com 

-    Line ID : mahamakuta 

ราคาชุดละ ๕๙ บาท

Top