ห้องพักปฏิบัติธรรมชาย 
บ้านพัก อส. ๑ และ อส.๒ 
มี ๒ หลัง คือ บ้านพัก อส.๑ และ อส.๒ แต่ละหลังมี ๒ ห้อง พักได้ห้องละ ๑-๒ ท่าน ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทางวัดมีผ้ารองนอนพร้อมหมอนและผ้าห่มไว้ให้ ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวไปเอง 

กรณีต้องการมาปฏิบัติธรรม สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อจองห้องพักล่วงหน้า 
*ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถเลือกห้องพักเองได้ เจ้าหน้าที่ของวัดจะเป็นผู้จัดการเลือกห้องให้แก่ผู้ที่จองห้องพักและแจ้งกลับไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้*  

**การให้บริการห้องพัก ไม่มีการจัดอาหารให้ หากผู้ปฏิบัติธรรมมีความประสงค์จะให้วัดเตรียมให้ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ (อาหารมีค่าใช้จ่าย)**

***ผู้ประสงค์จะจองห้องพัก กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุวันที่เข้าพัก และวันที่จะออก ในช่องหมายเหตุอย่างชัดเจน***
สำรองห้องพัก
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
อีเมล : -
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๘๖-๐๑๘๘
Top