ปฏิบัติธรรม วัดญาณสังวรารามฯ
การปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามฯ ดำเนินตามหลักคำสอนและแนวทางพุทธปฏิบัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Top